นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

เรื่องสั้นล่าสุด

Most Recent Articles

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 7

Posted by on Mar 15, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ

ความแปลกแยก หมายถึง กระบวนการที่ทำให้มนุษย์ในสังคมถูกควบคุมโดยอำนาจที่แปลกปลอม ซึ่งนำไปสู่สภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดตนเองได้ นั่นคือต้องสูญเสียอำนาจในการกำหนดตนเอง ไม่สามารถเลือก ไม่สามารถเป็นในสิ่งที่ต้องการได้ มีชีวิตไปตามระบบ กฎ กติกาที่ตนเองไม่มีส่วนร่วมกำหนด

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 6

Posted by on Mar 15, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ

เมื่อรัฐไทยหรือประเทศไทยน้อมนำเอาระบบเศรษฐกิจทุนนิยม/ตลาดเสรีเข้ามาเป็นศาสนา/ศีลธรรมใหม่ในสังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมอย่างหลากหลายต่อองคาพยพของสรรพชีวิต ทั้งคนกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม และคนกับคนด้วยกัน โดยผ่านทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคน เพราะคนนั้นเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่เป็น “สัตว์เศรษฐกิจ” ไม่ใช่หมู วัว ไก่ เป็ด กุ้ง อย่างที่เขาเรียกกันในฟาร์มของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์และ ฯลฯ

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 5

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ

การศึกษาไทยเคยมีแก่นหรือสาระที่เรียกกันว่า “ไตรสิกขา” คือเรียนเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เห็นคำ 3 คำนี้ก็อย่าเพิ่งหัวเราะครับ ว่าโคตรเชยและล้าหลัง เพราะในคำ 3 คำนี้แหละมี “องค์ธรรม” อีกมาก และมีกระบวนการและวิธีการอีกเพียบที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตและสรรพสิ่งที่เราสัมพันธ์อยู่ด้วยกันจน “เป็นชีวิต”

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 4

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ

...

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 3

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ

รัฐ ; เครื่องมือของทุนนิยม...

Read More

การศึกษาเพี่อความแปลกแยก ตอนที่ 2

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ

               ...

Read More

จิตสำนึกที่ผิดพลาด

Posted by on Sep 24, 2011 in เรื่องสั้น

...

Read More
Page 3 of 41234

Popular Posts