นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

บ่อนการพนัน บ่อนกาสิโน และระบบเศรษฐกิจกาสิโน

Posted by on Oct 7, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ, บทความ

บทความนี้เป็นการพยายามอธิบายวิกฤติและความแปลกแยก ความไม่เป็นธรรมของระบบทุนนิยม/ตลาดเสรี อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า "ทุนนิเวศนิยม" ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็น "นิเวศรัฐ" (ECOTOPIA) ครับ

Read More